รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : แพทย์หญิงรัชนันทน์ ตติยนันทพร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและเครือข่ายฯ เพื่อส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพและ พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเครือข่ายชุมชน ปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 แพทย์หญิงรัชนันทน์ ตติยนันทพร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและเครือข่ายฯ เพื่อส่งเสริมการมีบุตรคุณภาพและ พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเครือข่ายชุมชน ปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผอ.รพ.โชคชัย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรึก ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 88 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ต.ทุ่งอรุณ มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูแลฟัน จำนวน 4 ฐาน ฐานที่ 1 เมนูชูสุขภาพ อุดมด้วยธาตุเหล็ก ,ฐานที่ 2 เล่านิทาน สร้างจินตนาการ กอดสร้างสุข ,ฐานที่ 3 เล่นสร้างความสนุก เสริมพัฒนาการ ,ฐานที่ 4 หนูน้อยฟันสวย รวยรอยยิ้ม วิทยากรโดย ดร.ศิวะยุทธ สิงห์ปรุ หัวหน้ากลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ สจจ.นครราชสีมา ในการนี้สมาชิก มสส.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายสุทัศ โทแหล่ง สาธารณสุขอำเภอโชคชัย, นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายก อบต.ทุ่งอรุณ, นายสุวิชา มากชุมแสง ผอ.กองการศึกษาและ วัฒนธรรม,เจ้าหน้าที่ รพ.โชคชัย, เจ้าหน้าที่ สสอ.โชคชัย และ จนท.รพ.สต.หนองปรึก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป