กิจกรรม (สสจ.นม.)
เรื่อง: การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ..
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทักษะบริการฝังยาคุมกำเนิด สำหรับพย ..
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล จังห ..
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผ ..
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ออกตรวจบูรณาการร้านค้าที่จำหน่ายน้ำกระท่อมในเขตอำเภอเมืองนคร ..
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ประชุมทบทวนการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข บริการคัดก ..
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด ..
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก พร้อมกันทั่วประเทศ ใ ..
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: แพทย์หญิงรัชนันทน์ ตติยนันทพร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังห ..
โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: การประชุมวิชาการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และสาธารณสุข ครั้งที่ ..
โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเ ..
โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหม ..
โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ..
โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ย ..
โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานใน ..
โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานใน ..
โพสเมื่อ : 2 ก.ค. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: การประเมินรับรองคุณภาพการจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผ ..
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: โครงการดูแลสุขภาพผู้พิพาษษาและบุคลากรศาลยุติธรรมตามนโยบายกระ ..
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: เฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเชิงรุกฯ ..
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูศักยภาพตรวจพัฒนาการและจิตเว ..
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตาม สำรวจ สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกหมอพื้นบ้า ..
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร "SAN และ SAN PLUS" ตลาดประเ ..
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไ ..
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นพ.สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นปร ..
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ตรวจเยี่ยมติดตาม และประเมินโครงการการดำเนินงานผู้ป่วยฯ ..
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: กิจกรรทส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ได้รับการอนุญาติจากกระ ..
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ GMP 420 และเก็บ ..
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 10 ..
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตาม ควบคุมกำกับ การดำเนินงา ..
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: 2024-06-17 ส่องกล้อง รพ.พระทองคำฯ ..
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ลงเยี่ยมหมอพื้นบ้าน อ.เทพารักษ์ (1) ..
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นปร ..
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ยสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายใ ..
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายชว ..
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: แพทย์หญิงรัชนันทน์ ตติยนันทพร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังห ..
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ประชุมชี้แจงนะโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ( ..
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: เตรียมการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ..
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสุขภาพ รับทราบปัญหาฯ ..
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: การตรวจประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ..
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: เฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเชิงรุกฯ ..
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: โครงการพัฒนาจังหวัด ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี จังหวัดนครร ..
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ประชุมคณะทำานย่อยการบริหารบริการผู้ประกันตนจังหวัดนครราชสีมา ..
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ GMP 420 และเก็บ ..
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: โครงการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินของมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อเ ..
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ..
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ GMP 420 และเก็บ ..
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร "SAN และ SAN PLUS" ตลาดประเ ..
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการผู้ป่วยสิทธิป ..
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: นพ.สุผล ตติยนันทพร นพ.สสจ.นม. เข้าร่วมการประชุม สำนักงานปลัด ..
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการบริการผู้ป่วยสิทธิป ..
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 ผู้โพส : กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล