รายละเอีดยกิจกรรม (สสจ.นม.)
กิจกรรม : การประชุมวิชาการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "สุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Healthcare to Digital Wellness)"

    รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "สุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Healthcare to Digital Wellness)" ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และสหวิชาชีพจากระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมาให้ก้าวไกลสู่อนาคต การประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศ

โพสเมื่อ : 9 ก.ค. 2567
ผู้โพส : กลุ่มงานบริหารทั่วไป