Annual Report

Annual Report

รายงานประจำปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

DOWNLOAD

รายงานประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

KPI กระทรวงสาธารณสุข
4 ยุทธศาสตร์ 54 ตัวชี้วัด (71 ตัวชี้วัดย่อย)

KPI ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
10 ประเด็น 41 ตัวชี้วัด (81 ตัวชี้วัดย่อย)

KPI จังหวัดนครราชสีมา
70 ตัวชี้วัด (109 ตัวชี้วัดย่อย)